Ostlänken genom Kolmården

Böksjö och Lilla Älgsjöns friluftsområde

 

 

Har du synpunkter på Ostlänken? Lämna dina åsikter i högra formuläret längst ner på sidan.

Vi vidarebefordrar vad du tycker till berörd myndighet.

Tänk på;                                       

  • att det blir stora problem med ditt kommunala dricksvatten
  • att hela friluftsområdet vid Lilla Älgsjön blir avskärmat och mycket svårt att nå
  • att Kolmårdens station sannolikt kommer  att läggas ner om Ostlänken byggs
  • att 10 000-åriga natur- och kulturmiljöer kommer förstöras för all framtid
  • att statens  kostnad på 91,4 miljarder för Ostlänken långt ifrån kommer att räcka
  • att 16 mil Ostlänken kostar lika mycket – som att rusta 1 100 mil (!) – d.v.s. all övrig järnväg i landet (enligt Trafikverket beräknas  underhållsskulden till 91,4 miljarder)
  • att en förlängd tunnel med tre kilometer skulle undanröja så gott som alla problem (från 8 till 12 km)
 

Trafikverkets förslag  kommer att få allvarliga miljökonsekvenser för den vackra naturen kring Böksjö och området som leder fram till friluftsområdet vid Lilla Älgsjön. Trafikverket föreslår att järnvägen skall gå på bank och djupa skärningar och inte i en förlängd tunnel som Böksjö vägsamfällighet har föreslagit. Om Trafikverkets plan genomförs  – att inte bygga förlängd tunnel – kommer friluftsområdet runt sjöarna Böksjön, Strålen, Gullvagnen samt Lilla Älgsjön strakt begränsas för friluftsliv och rekreation. Värdefull natur-och kulturmiljö riskerar att allvarlig skadas eller helt förstöras.

En tunnel gör att hela friluftsområdet kan lämnas orört och fortsätta att glädja alla besökare. En förlängd tunnel förbättrar miljön och minskar mängden sprängmassor som skall tas om hand med  ca 1 600 000 ton.

Läs mer om projektet nedan och berätta gärna vad du tycker om Trafikverkets planer i något av de två frågeformulären längst ner på sidan. Se läsarnas kommentarer under ”Enkätsvar” längst ner på sidan.
Böksjö vägsamfällighet 
e-post: kontakt@boksjo.se

Böksjöområdet 2024

Böksjö som byggarbetsplats 2026 - 2035

Översiktsbild: Trafikverkets planeringskarta 3304 och 3316 vid Böksjö Gård.

 

 

 

Trafikverket beskriver byggprocessens påverkan på miljön så här:  ”Ostlänken innebär stora ingrepp i kulturmiljön genom både direkt och indirekt påverkan. Vid Böksjötorp tas stora ytor i anspråk för tunnelpåslaget och tillhörande serviceytor vilket förändrar landskapet från ett småskaligt odlingslandskap till ett område dominerat av infrastrukturen. För att byggtiden skall klaras inom nio år behöver arbetena kunna bedrivas dygnet runt. Störningar i form av buller och vibrationer, avgasutsläpp, stoft och damm samt grumling av vattendrag är att vänta. Påverkan på närboende, den närmaste omgivningens naturliv, kulturmiljö och rekreationsmöjligheter kan därför bli mycket stor under själva byggtiden.” (Miljöbeskrivning för samråd  2019-11-25)

 

Böksjö idag, 2024. Som framgår av kartorna nedan kommer större delen av grönområdena på bilden ovan att bli byggarbetsplats om Trafikverkets projekteringsplan blir verklighet. En 1 700 meter lång (förlängd) tunneln, som Böksjö vägsamfällighet har föreslagit 2018 (figur 3 och 4 nedan), skulle skona miljön helt vid Böksjö och lämna kulturlandskapet orört. Enligt Samfällighetens kommer den förlängda tunneln upp vid sjön Gullvagnen. Tunnelpåslaget bör då kunna samordnas med Trafikverkets plan att bygga bro över Skinnarbovägen. Norr om Skinnarbovägen anses det finnas gott om etableringsutrymme för byggandet av tunneln. Byggtransportvägar med anslutning norr-och söderut via E4 och Nyköpingsvägen bedöms få en bättre placering här än i Böksjöområdet. Ytor för placering av drifts-och serviceplats för färdig järnväg anses också som goda. Entrepenadbild: Trafikverket

Trafikverkets planering

Figur 1. Vänstra bilden: Röda fält (2) visar Ostlänkens planerade utbredning från Böksjö och norrut, från tunnelöppningen vid (1) till sjön Gullvagnen i norr (3). Ett stort antal fornminnen (R) kommer att påverkas. Högra bilden: Lila färg motsvarar röd markering på kartan till vänster och visar kommande bansystem och servicevägar. Gulmarkerade ytor behöver Trafikverket nyttja under den nio år långa byggtiden för bl a upplag av schaktmassor, uppförande av betongstation och uppställning av stenkross.
Vägar Böksjö 3

Figur 2. Bilden till vänster (övre) visar Böksjö Gård idag. Bilden är tagen från nordväst. Den högra bilden visar Trafikverkets förslag hur området kommer att se ut när byggandet kommer igång som planerat från 2026. Gröna och blå linjer är arbetsvägar med påfartsramper för byggtafik som skall ledas ut på E4. Brunfärgade fält och linjer ingår i projekteringsplanen. Fyra stora grönmarkerade deponiområden, två av dem utanför bilden nedan, avsedda för sprängsten och schaktmassor omfattar en sammanlagt  markyta på ca 700 000 m2 kommer inte bli av, meddelar Trafikverket våren 2021. Planen har varit att stenhögarna skulle lagras på anvisade markområden i upp till 10 år. Det är dock oklart vart denna stora mängd massor ska ta vägen. Tanken är nu att sprängstenen skall fraktas ut till olika deponier och byggprojekt i regionen, vilket kommer att bidra till långa transportvägar och omfattande lastbilstrafik i regionen.

Förlängd tunnel bästa alternativet

Figur 3. 2016 föreslår Trafikverket ny sträckning genom Kolmården (alternativ 17, blå sträckning), en 8 km lång tunneln från Åby som ska komma ut mitt i Böksjö gårdssamling (vid längdmätningsstreck 103+000). Böksjö vägsamfällighet föreslår 2017 som alternativ, en förlängd tunnel (grön sträckning) för att skona den känsliga miljön. Enligt Trafikverkets bedömning "Bortvalt tunnelalternativ 2017-09-28" kostar en 3 500 meter förlängd tunnel >400 milj vilket skulle öka totalkostnaden från 3 300 milj kr till 3 700 milj kr. Detta tunnelalternativ har Trafikverket redan valt bort när förslaget presenteras för Böksjö vägsamfällighet en månad senare. Böksjö vägsamfälliget förkastar utredningen "Bortvalt tunnelalternativ 2017-09-28" som bristfällig, missvisande och byggd på felaktiga grunder. Trafikverket gör om samma utredning, nu kallad "Bortvalt tunnelalternativ 2020-07-09". Denna utredning bygger på samma antaganden som utredningen från 2017, men nu gör Trafikverket bedömningen att kostnaden - allt annat lika - stigit från >400 milj till ca 2 000 milj kr. Om Trafikverket istället väljer Böksjö vägsamfällighets reviderade besparingsförslag från 2018 (figur 4, heldragen grön linje) med 1 700 meter tunnel förbi Böksjö, bör kostnaden bli väsentligt lägre och frigjorda resurser kunna omfördelas till förstärkningsåtgärder vid de känsliga passagerna D och E.
Figur 4a och 4b. Samma förslag till linjesträckning som i figur 3 men med bättre överblick och i mindre skala. Gröna linjen kommer att skona stora natur-, kultur- och miljövärden i Böksjöområdet. Samfällighetens bedömning är att grön dragning inte behöver kosta mer än Trafikverkets blå förslag, vid beaktande av såväl miljöskäl som anläggnings- och livscykelkostnad. Enligt Samfällighetens beräkning kan 562 000 m3 schakt/sprängsten, 100 000 lasttbils-/dumperrörelser och 1 800 000 fordonskilometer sparas på förslaget. Detta skulle skona miljön och ge stora besparingar av CO2- utsläpp. Fler argumenten som talar för en förlängd tunnel. Se forts nedan.

 

Idén bakom en förlängd men kortare tunnel (figur 4, 4b) initieras av Samfälligheten i ett tidigt skede av planläggningen (2017). Trafikverket förkastar dock omgående förslaget i ”PM Bortvalt tunnelalternativ Böksjö-länsgräns, 2017-09-28” med motiveringen: (1) Bättre möjlighet att anlägga en driftplats vid Böksjö. (2) Flera svaghetszoner måste passeras. (3) Ökad risk för påverkan på vattenskyddsområde norr om Strålen. (4) Förlängd tunnel kostar >400 milj kr mer än om järnvägen går på banvall i markplanet.

Trafikverket avvisar Samfällighetens båda tunnelförslag utan att nödvändiga geologiska borrkärneundersökningar har genomförts vid tre angiva, möjliga svaghetszoner. 2018-03-05 är data från enklare geotekniska undersökningar (borrning till berg) ännu ogranskade och otolkade  Samfälligheten anser att Trafikverket bygger sina beslut på allvarliga brister i underlaget. E felaktig och djupare bergsprofil har legat till grund för Trafikverkets utvärderingen att inte bygga en tunnel förbi  Böksjö. Inte heller har någon borrkärneanalys för tre befarade svaghetszoner funnits med i bedömningen. 

Trafikverkets argument om att vattentäkten  norr om sjön Strålen kan skadas är inte relevant, eftersom Samfällighetens förslag följer exakt samma linjedragning som i Trafikverkets egna förslag vid passagen.

Böksjö vägsamfällighet har sedan 2016 vid upprepade tillfällen begärt att få ta del av utförliga beräkningar där de båda alternativen kan jämföras (tunnel/utan tunnel). Trafikverket har svarat att beslutet att förkasta Samfällighetens förslag bygger på en bedömning och att någon jämförande kostnadskalkyl aldrig har tagits fram.

Första delen av den drygt 8 km långa Kolmårdstunneln från Åby (Björnsnäs) till Böksjö beräknas kosta 3 300 milj kr. 


Förlängd tunnel sparar stora mängder schaktmassor

Samfällighetens förslag 2018 till 1 800 meter kortare tunnel har  utretts av Trafikverket 2020. Resultatet av utredningen ”PM Bortvalt tunnelalternativ Böksjö – länsgränsen” är daterad 2020-07-09.  Trafikverket har inte heller denna gång utfört de av Samfällighetens tidigare begärda borrkärneundersökningarna.

Samfälligheten har därför yrkat i skrivelse 2020-01-05 att Trafikverket i samråd med Samfälligheten skall anlita en oberoende konsult med uppdrag att utreda en förlängd, men kortare tunnel efter förutsättningarna i figurerna 3 och 4. Detta alternativ skulle kunna ge ett besparingsutrymme i budgeten på över 1 miljard kr jämfört med det ursprungliga 3 500 meter långa tunnelförslaget. Resurser kan då frigöras och omfördelas inom projektet till förstärkningsåtgärder vid tre möjliga svaghetszoner. En kortare tunnel eliminera kostnaden för minst tre planerade broar på sträckan, som inte behöver anläggas. 

Böksjö vägsamfällighet anser att en förlängd 1 700 meter lång tunnel är fullt genomförbar (figur 4). Denna tunnel eliminerar flera av de miljöskador, som en dragning av Ostlänken i markläge förorsakar. Fördelarna är stora och de överväger kostnaderna, anser Samfälligheten. Ett problem är att Trafikverket ännu inte (februari 2021) låtit utföra nödvändiga borrkärneundersökningar vid de tre möjliga svaghetszonerna (+101,3  +102,2  +102,7). Inte heller har svaghetszonernas djup och bredd kunnat fastställas. Utfallet av undersökningarna är sannolikt avgörande för att en korrekt bedömning av tunnelförlängningen skall kunna göras, jämfört med spårdragning ovan jord och i marknivå.   

Enligt Trafikverkets pågående projektering (februari 2021) skall skärningen i berget mellan sjöarna Strålen och Gullvagnen bli 15-25 meter djup och upp till 80 meter bred, vilket leder till onödigt stora ingrepp i miljön och ca 562 000 m3 fler överskottsmassor än Samfällighetens tunnelförslag.  (En ruta på ritningen ovan motsvarar 10 meter på höjden och 100 meter på längden.)

Figur 5. Illustrationen visar att stora mängder sprängmassor (brunmarkerade ytor) kan sparas om tunneln förlängs 1 700 meter (grön linje mellan punkterna vid pilarna 1 och 5). Enligt Samfällighetens beräkning kommer 772 000 m3 sprängsten, vilket motsvarar ca 1,8 miljoner ton att sparas vid de två skärningarna/schakten. Från detta skall tunnelvolymen, som beräknas till 210 000 m3 att dras av.  Den förlängda tunneln bidrar således till att ca 1,3 miljoner ton berg (562 000 m3) inte behöver sprängas, krossas, transporteras och läggas upp i tillfälliga deponihögar i området. Enligt Trafikverket kan deponihögarna ligga kvar i upp till tio år. Därefter skall högarna fraktas bort och användas för andra projekt. Förfarande med mellanlagring av sprängsten kommer att bidra till mycket stora CO2-utsläpp  genom att ca 100 000 tunga fordonsrörelser belastar miljön i samband med förflyttning av massorna. En annan miljöaspekt som måste beaktas är att sprängmedelsrester och annat sprängstoff  lakas ur deponihögarna. Lakvattnet kommer att påverka det  känsliga sjösystemet  och vattendragen i området negativt. Risken är även stor att lakvattnet söker sig till kommunens närliggande grundvattentäkt för 6 000 personer. Sprängmassor från halva tunneln ca 4050 meter, plus sprängmassor från skärningen vid Böksjö till 450 meter norr om länsgränsen blir totalt ca 4 700 000  ton. För att avveckla denna mängd massor går det åt 273 000 dumper/- lastbilsrörelser vilket motsvarar 200 lass/dag, 10 timmar per dag under 320 dagar/år i 10 år. Se nedan!

 

Böksjö vägsamfällighet föreslår ovanstående alternativa tunneldragning (i figur 3, 4, 4b och 5 heldragen grön linje), Röd streckad linje visar den ungefärliga bergprofil som Samfälligheten på egen hand räknade fram efter databehandling av Trafikverkets oanalyserade borrdata och som överlämnats 2018-03-15. Samfälligheten kom fram till att bergprofilen ligger generellt ca 10 meter över den djupkurva som Trafikverket utgick ifrån i sin bedömning i september 2017. Skillnaden kan ha avgörande betydelse för möjlig tunnel med kortare dragning, särskilt vid passage (D). Samfälligheten anser att Trafikverket fattat sitt beslut på felaktig grund och bör därför snarast omprövas. Längden på tunneln blir enligt samfällighetens alternativa förslag ca 1 700 meter (hälften så lång som det ursprungliga och förkastade förslaget),  vilket kan ge ett besparingsutrymme för själva tunneln på 736 milj kr som bör kunna omfördelas inom projektet. Tunnelpåslaget flyttas då till punkt (E) och avslutas med en betongtunnel eller tråg vid änden av sjön Gullvagnen, vilket sannolikt leder till betydande förstärkningskostnader av tunneln på sträckan. Samfälligheten förslag innebär ca 562 000 m3 i minskade schaktmassor, samt att tre broar över Åksjöbäcken och E:4 inte behöver byggas. Detta bör kunna ge ett ytterligare besparingsutrymme på 2-300 milj kr.

2020-09-08. Enligt Samfällighetens utredning är kostnaden för 1 700 meter tunnel ungefär densamma som för Trafikverkets förslag att placera Ostlänken ovan jord, med bank och skärningar. Om hänsyn tas till den för all framtid negativa miljöpåverkan som en markförlagd järnväg medför på djur, natur, det rörliga friluftslivet och en unik 10 000-årig kulturhistoria, talar mycket för att en tunnel är att föredra.

Enligt Trafikverket är störningar i form av buller och vibrationer, avgasutsläpp, stoft och damm samt grumling av vattendrag att vänta. Grunda humusrika vatten med vattendjup på 2-5 meter gör att sjösystemet Gullvagnen – Strålen – Böksjön  är mycket känsligt för ytterligare grumling och tillförd yttre påverkan från anläggningsarbeten. Påverkan på närboende, den närmaste omgivningens naturliv, kulturmiljö och rekreationsmöjligheter kan därför bli mycket stor under den nio år långa byggtiden. (Se ovan.)

 

TunnelTrollet håller koll på läget

Kartan visar de områden som Trafikverket anser sig behöva för anläggningens uppförande. De tre ljusgröna fälten har i början av 2021 föreslagits som nya upplag för bergmassor. Förslaget drogs kort därefter tillbaka. Det är dock oklart var överskottsmassorna nu skall deponeras. De grönmarkerade deponierna motsvarar 2,5 gånger Böksjöns yta. Det totala markutnyttjandet beräknas till sex gånger Böksjöns yta för sträckan Böksjö - länsgränsen. Gul markering är vägar föreslagna för byggtransporter. 7 juni 2021 meddelar Trafikverket via massmedia att föreslagna deponier inte blir av. Hur och vart bergmassorna skall ta vägen är ännu oklart. Böksjö vägsamfällighet kräver att en masshanteringsplan offentliggörs innan arbetet startar.

Kommunens grundvattentäkt vid Gullvagnen och våtmarker från tillrinningsområdet
måste skyddas för kommande generationers vattenförsörjning

Gullvagnen Våtmark

Förlängd tunnel kan rädda en hel bygd

Små justeringar i Ostlänkens planerade dragning kan rädda det känsliga kulturlandskapet. Böksjö vägsamfällighet redovisar nedan fakta, beräkningar och inkomna synpunkter från allmänheten, som sammantagna ger tungt vägande argument för att en 1 700 meter förlängd tunnel är bästa alternativet. Det gäller för alla inblandade parter; det rörliga friluftslivet, de boende, djuren, naturen och inte minst Trafikverket.

1.  Åksjöbäckens känsliga flora och vattenlevande fauna kan räddas. Ingen bro vid (A ) figur 3 och 4 behöver byggas

2. Två andra broar, en över E4 och en över järnvägen behöver inte byggas vid (B) figur 3

3. Gamla vägen sparas. Ny två kilometer väg norrut behöver inte iordningställas (C) figur 3

4. Större bergtäckning. Passagen vid (D) figur 3 bör kunna gå grundare och ev förstärkas med betongtunnel

5. Särskild bro över Skinnarbovägen behöver sannolikt inte byggas. Vägen kan istället gå över betongtunnel/betongkassun vid tunnelpåslaget (E) figur 3

6. Jämfört med Trafikverkets förslag om förlängd tunnel innebär Samfällighetens sträckning en ca 1 800 m  kortare tunneln, räknat från sjön Gullvagnen (E) norrut, vilket bör kunna ge projektet ett besparingsutrymme på ca 730 milj kr, som kan omfördelas inom projektet (figur 3)

7. Resultatet av förkortad tunnel från 3 500 till 1 700 meter (figur 3)  kan uppskattningsvis spara ca 562 000 m3 berg- och schaktmassor på sträckan Strålen – Gullvagnen – länsgränsen. Som följd av något justerad och högre banprofil norr om Gullvagnen till länsgränsen kan sannolikt 305 000 m3 massor sparas bara där. Skillnaden mellan Trafikverkets  och Samfällighetens förslag  innebär 100 000 färre fordonsrörelser, samt en uppskattad besparing på omkring 1 800 000 fordonskilometer för massor som det inte finns avsättning för inom projektet. Dessa  massor behöver inte heller deponeras.

8. Ett stort obebott markområde med goda förutsättningar att etablera drifts-och serviceplats finns norr om Gullvagnen nära länsgränsen. Området är två till tre gånger stort som etableringsytan vid Böksjö gård och bedöms vara mindre känsligt

9. Färre arkeologiska utgrävningar behövs. Värdefulla fornlämningar kan sparas och skyddas

10. Boende kommer att påverkas av ljudreflexion från bakomliggande berg, som bedöms svåra att åtgärda. Särskilt i utomhusmiljö.  Bullersaneringen kan begränsas

11. Kolmården är ett riksintresseområde. Värdefullt natur-och kulturområde behöver skyddas

12. Det rörliga friluftslivet från Böksjön till Lilla Älgsjön är aktivt. Det är inte ovanligt att 600 gästande bilar trafikerar Böksjövägen under en dag i syfte att besöka Lilla Älgsjöns friluftsområde

Flitigt med besökande badgäster. Parkeringen vid Lilla Älgsjön är ofta full. Bilden är från juni 2020. Trafikverket vill exploatera större delen  av Böksjöområdet för byggande av Ostlänken från 2022.  Anläggningen kommer medföra att friluftsområdet skärs av och att det  blir mycket svårt för besökande att nå området under den nio år långa byggnadstiden, bland annat  pga omfattande trafik med entrepenadmaskiner, lastbils-och dumpertransporter. Böksjö vägsamfällighet föreslår en 1 700 meter förlängd tunnel under Böksjöområdet. En tunnel skulle eliminera i stort sett  alla miljöproblem och lämna fritt tillträde och Lilla Älgsjöområdet, ungefär som det är idag.

13. “Instängda” markstråk mellan motorväg och järnväg förblir öppna för djur och friluftsliv. Produktiv skogsmark sparas

14. Få eller ingen inlösen av fastigheter behövs

15. Vattenskyddsområdet NV om Strålen påverkas ej mer än Trafikverkets förslagna linjedragning

16. Sjöarna Gullvagnen, Strålen och Böksjön är grunda och har känsliga till- och frånflöden. Vid senare års torrperioder är vattenståndet 40-50 cm under det normala och cirkulationen låg.    Hur Trafikverkets projekterade dammar och diken (kartbeteckning JS11) påverkar balansen i sjösystemet är oklart.  En förlängd tunnel minskar risken för ökade föroreningar på ytvatten och i vattendrag. Samfälligheten bedömer risken som mycket hög  och äventyrar miljökvalitetsnormen och att kvalitetsfaktorer försämras om Ostlänken passerar Böksjöområdet på bank och i skärning i stället för förlängd tunnel. Inte minst under den nio år långa byggtiden.  Grundvattnet påverkas sannolikt negativt med Trafikverkets förslag på 10-20 meter djup skärning i berg.

17. Risken bedöms överhängande att det kontrollprogram som kommer att upprättas för att säkerställa kontroll och uppföljning av verksamheten  upptäcker fel och brister i byggprocessen som är för sena att åtgärda då skadan redan är skedd

18. Bestånd av rödlistade Hasselsnoken finns i områdets spårmitt och måste skydda

19. En tunnel eliminerar olycksrisken.

Trafikverket planerar för att Böksjövägen skall användas till byggtransporter. Cyklade barn som besöker badplatserna vid Lilla Älgsjön och Böksjön kommer då att få dela vägen med omfattade lastbils- och dumperstrafik. Från Böksjöinfarten skall trafiken gå norrut på väg 800 (Nyköpingsvägen) och via Stavsjö ut på E4. Även badplatsen vid Gullvagnen kommer att påverkas av lastbilstrafik. Det kan komma 1 000 besökare till badplatsen vid Lilla Älgsjön en varm sommardag, varav många är cyklande barn. En förlängd tunnel eliminerar dessa riskfaktorer helt. Även korsande lastbils-och dumpertrafik vid av- och påfart till E4 vid Böksjö gård kommer att påverka olycksrisken på Böksjövägen. Bild: Volvo Construction Equioment föreställande en  55 tons dumper

 

20. Böksjö vägsamfällighet bedömer att totalkostnaden för Samfällighetens förslag med en förlängd (men avkortad) tunnel inklusive utgifter för framtida banunderhåll inte kommer att överstiga byggkostnaden för broar, skärning, pålning och banvall enligt Trafikverkets planläggning idag (juni 2020).

21. Förlängd tunnel kan eliminera hälsorisker.

22. Djupa och breda schakt i berget kan undvikas. Stora mängder överskottsmassor och stenkross kan sparas med en tunnel under Böksjö. 

23. Stenkross och betongstation behöver inte placeras vid Böksjö gård utan kan förläggas norr om länsgränsen där det bedöms störa omgivningen i betydligt mindre omfattning.

Förlängd tunnel kan eliminera hälsorisker. Stora mängder sprängsten kommer under den nio år långa byggtiden att behöva lastas, transporteras och krossas i närområdet. Dammpartiklar från krossverk kan spridas 200 – 1 000 meter beroende på väderförhållanden. Vintertid innebär svårigheter med dammbindning och vattenbegjutning. Området har förekomst av bergarten kvarts (Drömgruvan) Kvartsdamm är ohälsosamt och kan leda till Silikos (stendammslunga). Silikos kan efter lång tids exponering av damm leda till lungcancer.

 

Enkätsvar:

Nedan oredigerade kommentarer på Böksjö vägsamfällighets enkät.  Av hittills 272 inkomna svar per den 20/6 2021 förordar drygt 98,6% en förlängd tunnel;

”För mig är det ett enkelt svar, friluftsliv och avkoppling sommar som vinter i en orörd natur är otroligt mycket mer värt för mig och min familj än en järnväg som för all framtid skär sönder stora möjligheter till detta. Låt i stället järnvägen gå under jord vid Böksjön/Älgsjön.”/EL

”Finns det något jag kan hjälpa till med ?”/IM

”Ser helst att detta bygge ALDRIG BLIR AV.”/FS

”Blir helt bedrövad när jag tänker på att ett så välbesökt och otroligt uppskattat område ska förstöras på det sätt som planeras! Som uppvuxen i Kolmården är det en livstid av minnen som jag så gärna skulle vilja ge vidare till mina egna barn.”/CR

”Det vore en stor skam om det vackra och populära området vid Böksjö och Älgsjöarna gick förlorat!!”/CC

”Väldigt viktig närmiljö. Räcker med att vi har e4an som stör. Detta skulle sabba mycket mer. Att inte komma upp till lilla älgsjön! Massa människor som badar, vandrar, cyklar paddlar, springer där!”/ME

”Det är en katastrof att inte förlägga sträckningen i tunnel så långt det bara går. Varför göra onödiga ingrepp på det härliga landskapet helt i onödan?”/LH

”Lägg ner Ostlänken – Har redan kostat för mycket!!!!”/KB

”Naturen och den aktuella delen av Kolmården är ett av våra guldkorn som utnyttjas av min familj dagligen. Rör ej våra badsjöar och promenadskogar!!!”/AA

”Allt blir så mycket bättre med tunnel förbi Boksjö, Strålen och Gullvagnen.”/SL

”Fullkomligt galet att inte göra dragningen av linjen under mark i största möjligaste mån, Kolmården växer och sjöar behöver vi kunna ta oss till utan att trängas med stora maskiner och lastbilar. Tänk lite på dom små!!”/AE

”Området runt Böksjön, Älgsjön och Gullvagnen har en oerhört stor betydelse som fritids- och rekreationsområde för oss som bor i Norrköpingsområdet. Ärligt talat finns ingen större anledning att bo kvar i kommunen om tillgängligheten till dessa områden fördärvas och naturen förstörs för evig tid. Trafikverket visar stor omdömeslöshet om de genomför förslag 17 över huvudet på oss tiotusentals som vandrar, badar, åker skidor eller bara njuter av naturen i detta fantastiska område. Böksjöområdet berör alla i östra Östergötland och södra Södermanland. Snälla – genomför inte detta!”/AS

”Nu har Trafikverket möjlighet att visa att man tar miljöhänsyn och inte bara pratar.”/TF

”Den här vackra och tillgängliga delen av Kolmården används flitigt året om och ger otaliga människor upplevelser som inte kan värderas i pengar.” /AH

”Från att ha stor glädje av att springa, bada, gå turer i den idylliska Böksjö naturen – ser jag nu med stor sorg att detta snart kommer til ett slut./AB

” Tycker det är mycket tråkigt att Trafikverket vägrar att ta upp frågan och verkligen se på kostnadsbildet om en alternativ tunnel. Detta är inte en behandling värdig, eller vad man skulle kunna förvänta sig! Hälsningar en bekymret naturnjuter från Böksjö.”/AH

”Ett vackert område kommer att bli en stor byggarbetsplats under flera år. Både människor och djur kommer att lida stor skada under denna tid. Mycket märkligt hur Trafikverket inte värdesätter detta mer och istället förlänger tunneln.”/GD2

”Det verkar som om upplagsplatser vid byggandet har större betydelse än vilken kort och eller långsiktig miljöpåverkan byggandet av järnvägen har. Märklig miljöhänsyn. ” /LK3

”NEJ!!! Förstör inte dessa vackra naturområden, där jag hade mitt barndomshem vid Strålen. Skrota detta stolleprov med Ostlänken helt eller förläng tunneln åtminstone.” /IE

”Vi kommer inte komma fram på Böksjövägen norrut med sopbil.” /RT

Ostlänkens sträckning mellan  Kolmårdsbranten och Vretadalen….” /CH

”Det överskottsberg som uppkommer vid tunneldrivning kan innehålla större mängder kväverika sprängmedelsrester än motsvarande material från täkt. Det finns därmed större risk för urlakning av kväve till omgivande mark- och vattenområden. Denna typ av förorening vill vi inte ha i vårt närområde, vilket gör att vi förordar en förlängd tunnel. Även själva bergmassehanteringen kommer att generera små stenpartiklar/ stendamm med kväveföroreningar. Vi har fortfarande inte sett någon plan från Trafikverket, var den exakt kommer ligga och hur stendammet ska tas om hand/hanteras? Även om Trafikverket inte kunnat kostnadsberäkna försämrad natur- och kulturmiljö, borde de ändå kunna specificera VILKEN miljöpåverkan en stenkross med förvaring får (på kort-/lång sikt) för människor i dess närhet. Saknar detta i alla befintliga miljöbeskrivningar. Att det påverkar vet vi ju.” /HJ

Eftersom vi bor i området så vill vi inte ha mer tåg, mer bergkross och mer transporter under nio kommande år. Gräv ner spåret! /K

En tunnelförlagd järnväg förbi Strömsfors skulle spara stora naturvärden och minska störningar i detta område. Böksjön upp mot Lilla Älgsjön är ett viktigt friluftsområde. /PS

Vidare sparas flera broar över E4:an. /PS

Lägg ner ALLA planer på hela bygget.
Det kommer bli en katastrof vare sig ni bygger i tunnel eller ovan jord.
Reparera den järnväg som finns istället!!!! /AV

Det är dags att vakna upp och tänka på vår värdefulla natur och fauna. Nu när pandemin pågår så har man sett att det går väldigt bra att jobba på distans om man inte har kundkontakt relaterat arbete. Så detta känns idag som att man satsar pengarna på fel sätt. Satsa dessa pengar istället på den befintliga järnvägen. /LMJ

Vi kan inte förstöra vår fina natur och våra badsjöar !!!!! /JP

Finns inte ord för hur lite människors livskvalite är värt, i jämförelse med ”politikers påhitt”. /AJ

Bevara vår natur orörd för framtida generationer! Norrköpings kommun kommer att förlora attraktionskraft för boende om järnväg ovan mark genomförs. En tunnel bevarar detta fantastiska rekreationsområde för alla oss friluftsfantaster. /AS7Klicka på ett av frågeformulären nedan och fyll i ditt svar.

Klicka på diagrammet för att se enkätens aktuella resultat

Böksjö vägsamfällighet består av ca 30 fastighetsägare som representerar all mark från Sörmlandsgränsen och 7 kilometer söderut längs Ostlänkens planerade sträckning.

Kontaktperson OSTLÄNKEN: fredrik.dahl@boksjo.se

Tel 072-72 72 588

Kontaktperson övriga frågor: Ordf Franck Goralski: franck.goralski@boksjo.se

kontakt@boksjo.se

Org.nr: 717900-9886
Förlängd tunnel bästa alternativet